“Đất đai sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý” là gì?

Nhà nước ăn cướp:

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/04/inh-nghia-cua-loai-san-quan-ly-cuop.html

 

Đảng cộng sản siết cổ dân bằng hai chữ “quản lý”, sau đó “thu hồi”= ăn cướp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s