Công an đánh dân

Công an đánh dân
Đất nước hết chiến tranh nhưng máu vẫn đổ
Không thể đội trời chung với cộng sản
https://youtu.be/iP9ZF4Mq6kc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s