Côn an hay côn đồ?

Côn an hay côn đồ?

Từ cú đấm vào mặt thành cái “gạt tay trúng má” và sự lạm quyền của công an:

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09/tu-cu-am-vao-mat-thanh-cai-gat-tay.html

 

 

Côn an là bạo lực chuyên chính vô sản, coi thường pháp luật, tha hồ đánh dân vì “Thượng bất chính hạ tất loạn!”

Côn an của Việt cộng không có nhiệm vụ phải bảo vệ luật pháp và bảo vệ sinh mạng của người dân mà chỉ thi hành theo chỉ thị của đảng, người dân không có quyền được biết!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s