Nền báo chí “quái thai” vì “dân trí thấp”?

Nền báo chí “quái thai” vì “dân trí thấp”?

 

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09/nen-bao-chi-quai-thai-vi-dan-tri-thap.html#more

Thời đại internet đã vạch ra nhiều sự thật của đảng cộng sản là cố tình bưng bít!

Tất cả báo chí ở trong nước, đều là cơ quan tuyên truyền “định hướng xã hội chủ nghĩa”, báo chí trong Việt Nam đang trở thành một thứ “quái thai”, một thứ “vũ khí” cho các “quan” và “con buôn” sử dụng để “giết” nhau.

Báo chí ở nước ngoài hoàn toàn là của tư nhân, không có bất cứ hành động can thiệp nào của chánh phủ, còn báo chí ở VN thì sao ?

Giới lãnh đạo Việt nam nói với quốc tế rằng “văn hóa khác biệt, dân trí thấp, nên Việt Nam không thích hợp với nền tự do báo chí và tự do tư tưởng”?.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s