Chống giặc nội xâm bị bắt – CSVN đang bảo kê những kẻ nhận hối lộ?

http://danlambaovn.blogspot.com.tr/2016/03/chong-giac-noi-xam-bi-bat-csvn-ang-bao.html

Chống tham nhũng là chống đảng, vì chỉ có đảng viên mới có cơ hội tham nhũng. Chống đảng thì đảng bắt. Chuyện rõ như ban ngày.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s