Việt Nam tuyên án 4 năm tù cho blogger Nguyễn Ngọc Già

Việt Nam tuyên án 4 năm tù cho blogger Nguyễn Ngọc Già

http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-tuyen-an-bon-nam-tu-cho-blogger-nguyen-ngoc-gia/3261421.html

 

Trong chế độ cộng sản điều tối kỵ nhất là dân chủ, dân quyền

Người CS lúc nào cũng định hướng XHCN…?

Sự giả dối của một chế độ?

Nhà Nước càng trấn áp thì người dân càng đấu tranh để cởi ách áp bức trong cái chế độ chuyên chế, độc tài…!
 

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s