Đảng CSVN vẫn tiếp tục chúi đầu vào cái sọt rác để vớt lên cái chủ nghĩa Mác Lê Nin mà nhân loại đã vứt bỏ

Đảng CSVN vẫn tiếp tục chúi đầu vào cái sọt rác để vớt lên cái chủ nghĩa Mác Lê Nin mà nhân loại đã vứt bỏ

 

 

https://anhbasam.wordpress.com/2016/01/26/6739-dang-csvn-van-tiep-tuc-chui-dau-vao-cai-sot-rac-de-vot-len-cai-chu-nghia-mac-le-nin-ma-nhan-loai-da-vut-bo/

 

Chủ nghĩa mác lê đã lỗi thời, những người bất tài lãnh đạo chỉ biết nịnh cấp trên để leo cao, thành lập phe nhóm để tham nhũng, làm giàu cho mình và cho lợi ích nhóm.

Đảng CS chỉ biết bảo vệ đảng, đã đưa đất nước vào thực trạng tụt hậu. Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị, dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng  của nhân dân, tạo thuận lợi cho cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s