Phản Quốc và Phản Động

Phản Quốc và Phản Động

 

http://www.danchimviet.info/archives/99191/phan-quoc-va-phan-dong/2015/11

 

Trong các nước có chế độ chính trị độc tài hoặc độc đảng toàn trị, cụm từ “phản động” và “thế lực thù địch” được chính quyền sử dụng để chụp mũ những người, những tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tiến bộ xã hội.

 

Chính quyền cũng sử dụng từ “phản động” và “thế lực thù địch” để chụp mũ và qui kết cho những người có tư tưởng, quan điểm đối lập với đảng cầm quyền. …

Người dân còn thiếu thông tin dẫn đến hiểu sai về việc đấu tranh của những người yêu nước, các chính quyền độc tài và độc đảng toàn trị thường sử dụng quyền lực để tuyên truyền, vu khống những tổ chức và những người dân yêu nước là “phản động” và “thế lực thù địch”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s