Đảng Cộng sản có năng khiếu ngụy biện

Đảng Cộng sản có năng khiếu ngụy biện,  đổ lỗi cho người khác, được học từ lúc vỡ lòng …

picture

Không còn gì để nói!

Việt nam vua tập thể theo kiểu lời cá nhân ăn lỗ nhân dân chịu

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đây chứ đâu.

“Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong phiên họp Quốc hội về xử lý trách nhiệm liên quan đến đầu tư công ngày 11/4/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s