TIÊU DIỆT TOÀN DIỆN CSVN

Chúng ta không còn con đường nào khác để lưa chon, 1 là đứng lên TIÊU DIỆT TOÀN DIỆN CSVN để cho con cháu chúng ta sống còn hoặc là chấp nhận là NÓ LỄ CHO LŨ HÁN CẬU vĩnh viễn ?
Những ký kết của thằng già ăn cứt Tàu Nguyễn Phú Trọng đối với chúng ta không có giá trị, chỉ cần chúng ta hợp lực giết thằng già lụ lan Nguyên Phụ Trong và tiêu diệt toàn diện lũ chở csvn thi ching ta chẳng những không có nợ nần gì đối với lũ heo Bác Kinh và con heo thiến Tạp Cần Bình cả nếu có thì chúng ta sẽ đòi lại nợ xương máu của ông cha ta mà chính lũ chết là thủ phạm, là kẻ thù truyền kiếp đã mang đến cho chúng ta hơn 4000 năm nay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s